هدلایت m5P

1 کالا

هدلایت M5p را می توان برادر قوی تر M3دانست. این دو محصول از بسیاری جهات شباهت های فراوانی به یکدیگر دارند اما بزرگترین تفاوت آننها در توان نوردهی می باشد . هدلایت M5چیزی در حدود 2 برابر M3روشنایی در اختیار شما قرار خواهد داد . بدون ایجاد پراکندگی و بهم ریختن الگوی استاندارد نوردهی چراغ خودروی شما …